Právní údaje

Zavřít

Firma Valeo Service a zřídila tyto stránky pro osobní informovanost svých uživatelů. Bez předchozího písemného souhlasu firmy Valeo Service není dovoleno žádné komerční využití zde předkládaných údajů, a to ani částečné.

Grafická úprava a obsah těchto stránek tvoří dohromady dílo chráněné platnými zákony o duševním vlastnictví, jehož vlastníkem je Valeo Service. Není dovoleno pořizovat jejich rozmnoženiny ani zobrazovat je, ať už částečně nebo vcelku, bez předchozího písemného souhlasu Valeo Service.

Není-li uvedeno jinak, jsou názvy Valeo, Valeo Service, loga Valeo a Valeo Service a slogany ochrannými známkami registrovanými firmou Valeo Service. Jakékoli pořizování rozmnoženin, používání a/nebo pozměňování bez předchozího písemného souhlasu firmy Valeo Service může být považováno za porušování práv k ochranné známce.

Obsahy, nákresy, fotografie, obrazový materiál, texty, animované videosekvence se zvukem nebo bez něj a další dokumentace zobrazená na těchto internetových stránkách jsou předmětem práv průmyslového a/nebo duševního vlastnictví a jsou vlastnictvím buď firmy Valeo Service, nebo třetích osob, které s omezujícími podmínkami povolily firmě Valeo Service jejich užívání.

- Z tohoto důvodu je zakázáno pořizování rozmnoženin, zobrazování, úpravy, překlad a/nebo přepracování, částečné nebo úplné, anebo přenos na jiné internetové stránky.

- Je povoleno kopírování jednotlivých předmětů práv pro soukromé užití. Pořizování částečných nebo úplných rozmnoženin bez předchozího písemného souhlasu firmy Valeo Service je přísně zakázáno, s výjimkou rozmnoženin pořizovaných pro účely sdělovacích prostředků.

- Modely na nákresech, fotografiích nebo filmech mohou představovat provedení, označení, příplatkovou výbavu nebo příplatkové příslušenství, které se liší podle jednotlivých zemí, kde je nabízeno k prodeji. Údaje obsažené na těchto stránkách firmu Valeo Service smluvně nezavazují.

Přístup na internetové stránky
Nemůžeme Vám zaručit, že bude fungování stránek nepřerušené a bezchybné. Pokud jde o provoz a nepřetržitou funkčnost, jsme vázáni pouze povinností vynaložení prostředků. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé použitím našich internetových stránek, bez ohledu na jejich příčinu; zejména neneseme odpovědnost za pozměňování dat nebo neoprávněný přístup k nim a/nebo nahodilý přenos prostřednictvím viru nebo jiných zásahů ve zlém úmyslu. Stejně tak neneseme odpovědnost za skutečnosti vzniklé z případu vyšší moci, poruch a technických problémů na hardwaru, softwaru nebo internetové síti, které mohou případně vést k dočasnému nebo trvalému přerušení provozu stránek.
 

Externí odkazy – Hypertextové odkazy na jiné internetové stránky
Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Nepřejímáme žádné závazky týkající se jakýchkoli jiných stránek, na které se případně přes naše stránky dostanete, a v žádném případě neneseme odpovědnost za obsah, fungování a přístupnost těchto stránek.
 

Práva pořizovatele zvukového záznamu

Všechna práva pořizovatele zvukového záznamu a vlastníka zaznamenaného díla jsou vyhrazena. Kopírování, pronájem, půjčování těchto záznamů bez povolení za účelem veřejného provedení nebo rozhlasového vysílání je zakázáno.


Autorská práva

Veškerá autorská práva k dílům jsou vyhrazena. Pořizování rozmnoženin a užití děl bez povolení kromě za účelem vlastního užití pro soukromou potřebu je zakázáno.


Odpovědnost


Valeo Service se snaží zajistit, aby stránky a jejich obsah byly spolehlivé. Pokud však na stránkách najdete chyby nebo opomenutí, prosíme, abyste na to Valeo Service upozornili dopisem na adresu: Valeo Service, Site Post Equipement 43 r Bayen 75017 PARIS.

Stránky prohlížíte a používáte na vlastní odpovědnost. Proto Valeo Service nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku přístupu na stránky a/nebo používání stránek a na nich obsažených informací. Sdělujeme Vám dále, že firma Valeo Service může být nucena z technických důvodů, zejména za účelem údržby, přístup na stránky krátkodobě přerušit. S tímto přerušením souhlasíte a vzdáváte se jakýchkoli reklamací z tohoto důvodu.

Použitím stránek souhlasíte s tím, že firma Valeo Service a její partneři nenesou žádnou odpovědnost a veškeré škody, náklady a výdaje, které nesete Vy, zejména náklady na právní zastoupení vyplývající z: jakékoli reklamace z důvodu porušení práv duševního vlastnictví, včetně nedbalostního nebo úmyslného jednání Vás samých nebo jiné osoby používající tyto internetové stránky prostřednictvím Vašeho internetového účtu.


Ochrana osobních údajů

Dle francouzského zákona o ochraně osobních údajů ("Informatique et Libertés" ze dne 6.1. 1978) mohou být údaje shromážděné na těchto stránkách zpracovávány na papíře nebo pomocí automatického zpracování dat. Máte právo přístupu k údajům, které se Vás týkají, jejich opravy nebo smazání na základě písemné žádosti zaslané na adresu Valeo Service/ Site Post Equipement 43 r Bayen 75017 PARIS. Shromažďované údaje jsou určeny výhradně pro potřebu firmy Valeo Service.